8.05.2014

Щеплення від алергії

автор: ADMIN | категория: Новости » Здоровый образ жизни | Просмотров: 8753

Та­ка можливість є, відповідають фахівці, але тільки як­що ва­шо­му малюкові ви­пов­ни­ло­ся 5 років. Чо­му існує це об­ме­жен­ня і як бу­ти дітям мо­лод­шо­го віку?

Ме­тод, про який піде мо­ва, з'явив­ся до­сить дав­но: ідея лікувати алергію вве­ден­ням в організм хво­ро­го мікродоз алер­ге­ну-про­во­ка­то­ра впер­ше бу­ла за­про­по­но­ва­на в 1911 році.
За свою столітню історію во­на пе­ре­жи­ла різні ча­си, щоб врешті-решт пе­ретво­ри­ти­ся на цілий на­прям - алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ).
Під впли­вом алер­ге­ну організм стає стійкішим до йо­го дії - ця реакція схо­жа з реакцією на щеп­лен­ня, то­му останнім ча­сом АСІТ ста­ли на­зи­ва­ти алер­го­вак­ци­ною.
Ме­тод допомагає за­хис­ти­ти організм малюків від тих алергенів, кон­так­ту з яки­ми май­же не­мож­ли­во уник­ну­ти: до­машньо­го пи­лу, пил­ку.
За час лікування симп­то­ми хво­ро­би зглад­жу­ють­ся або зни­ка­ють, і, що найголовніше, знижується ймовірність по­яви інших видів алергії.

Чим са­ме лікують малюків?
Ви­зна­чив­ши ос­нов­ну гру­пу алергенів - винуватців усіх бід ма­лень­ко­го пацієнта, фахівець готує для ньо­го пре­па­рат - по суті ба­га­то­ра­зо­во роз­ве­де­ну суміш «провокаторів».
За­раз, до речі, до скла­ду та­ких засобів до­да­ють ще ре­чо­ви­ни-імуномодулятори - во­ни підсилюють лікувальну дію препаратів і да­ють можливість їх рідше вво­ди­ти.
До­ста­ви­ти ліки за при­зна­чен­ням мож­на кількома спо­со­ба­ми: з ін'єкцією під шкіру або з крап­ля­ми че­рез ніс і рот. Пер­ший шлях вважається найбільш надійним, ад­же в цьо­му ви­пад­ку лікар бу­де впев­не­ний, що ма­люк от­ри­мав на­леж­ну йо­му «порцію».
Курс лікування починається з невеликої до­зи пре­па­ра­ту, потім її по­сту­по­во підвищують, за­од­но збільшуючи концентрацію алергенів. Мак­си­маль­но мож­ли­во­го рівня ці по­каз­ни­ки ся­га­ють до останньої, що підтримує «порції» пре­па­ра­ту. Її потрібно бу­де вво­ди­ти малюкові про­тя­гом декількох років - від 3 до 5.

Захистіть ма­лю­ка від кон­так­ту з алер­ге­на­ми
Бо­ро­ти­ся з хар­чо­ви­ми под­раз­ни­ка­ми ку­ди прос- тіше, ніж з домашніми, ад­же повністю поз­бу­ти­ся від пи­лу, пил­ку або кліщів не­мож­ли­во.
І все ж тре­ба по­ста­ра­ти­ся, ад­же за до­по­мо­гою однієї дієти алергію, як ви вже зрозуміли, не здо­ла­ти. Як­що у вас в родині вже бу­ли ви­пад­ки цієї хво­ро­би, не вар­то за­во­ди­ти домашніх тва­рин: кішок, со­бак, морсь­ких сви­нок.
Кож­но­го ра­зу пе­ред тим, як зро­би­ти малюкові ін'єкцію, йо­го обов'яз­ко­во оглядає лікар-алер­го­лог, який по­ви­нен пе­ре­ко­на­ти­ся, що пацієнт відчуває се­бе добре. Та­ку ж про­це­ду­ру дитині на­ле­жить прой­ти і після вве­ден­ня пре­па­ра­ту, ад­же реакція йо­го організму на лікування мо­же бу­ти за­над­то бур­х­ли­вою - на цей ви­па­док у лікаря заздалегідь при­го­то­ва­ний набір необхідних ме- дикаментів.

На який термін роз­ра­хо­ва­ний курс терапії?
Йо­го тривалість за­ле­жить від то­го, з яки­ми ви­да­ми «провокаторів» спеціалісту до­ве­деть­ся ма­ти спра­ву. Пре­па­ра­ти з алергенів до­машньо­го пи­лу або кліщів із зрозумілих при­чин вво­дять дітворі круг­лий рік: спо­чат­ку 3 ра­зи в тиж­день, потім - 2 ра­зи, потім - 1 раз на місяць про­тя­гом декількох років.

Поїздки на ку­рор­ти і до во­ди
Існує кілька груп санаторіїв для малюків-алергіків: в од­них дітлахам за­про­по­ну­ють курс терапії на основі мінеральних вод (у програмі - ван­ни, об­гор­тан­ня, по­лос­кан­ня, інгаляції), в інших - лікування кліматом.

Гомеопатія - на до­да­ток
Гомеопатія й інші нетрадиційні ме­то­ди лікування не замінять кур­си традиційної терапії, але мо­жуть ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся па­ра­лель­но.

Гру­па підтримки
Попросіть ва­шо­го лікаря да­ти вам ко­ор­ди­на­ти найближчої алер­гош­ко­ли: тут зби­ра­ють­ся бать­ки малюків-алергіків і самі діти, щоб більше дізнатися про свою хво­ро­бу і поспілкуватися один з од­ним.
Як­що ма­люк реагує на алер­ге­ни пил­ку, курс терапії розраховується, ви­хо­дя­чи з термінів по­чат­ку се­зо­ну цвітіння: де­рев - квітень-тра­вень, злаків - чер­вень-ли­пень, бур'янис­тих трав - сер­пень-ве­ре­сень. Лікування, яке складається з 60 ін'єкцій, по­чи­на­ють заздалегідь, з осені, щоб організм ма­лю­ка встиг підготуватися до «ата­ки», і закінчують за 2 тижні до на­стан­ня го­ди­ни Х.

Чо­му цей ме­тод не ду­же відомий?
Не­зва­жа­ю­чи на те що АСІТ - це єдиний су­час­ний ме­тод, який допомагає лікувати алергію, йо­го при­зна­ча­ють дітям не­час­то. Спра­ва в то­му, що він пов'яза­ний з ма­сою технічних складнощів.
По-пер­ше, бать­кам до­во­дить­ся во­ди­ти ма­лю­ка на ін'єкції ро­ка­ми, а спо­чат­ку, як ви пам'ятаєте, не раз і не два на тиж­день.
По-дру­ге, ко­жен візит в клініку займає чи­ма­ло ча­су, ад­же до і після про­це­ду­ри ди­ти­ну по­ви­нен огля­ну­ти лікар, який мо­же за­про­по­ну­ва­ти пе­ре­нес­ти ін'єкцію на інший час, як­що рап­том ма­люк почуває се­бе не ду­же добре.
По-третє, пе­ре­рвав­ши курс лікування че­рез хво­ро­бу ма­лень­ко­го, ми ав­то­ма­тич­но продов- жуємо і без то­го дов­гий цикл.
По-чет­вер­те, пре­па­рат вво­дять дітям під шкіру, а це бо­ля­че. І все ж не вар­то за­бу­ва­ти про те, що ме­тод продовжує удос­ко­на­лю­ва­ти­ся і де­я­ких про­блем з цьо­го переліку вже мож­на уник­ну­ти. Роз­роб­ле­на, на­прик­лад, технологія вве­ден­ня пре­па­ра­ту че­рез рот - з цим зав­дан­ням ма­ма мо­же впо­ра­ти­ся са­ма.

http://www.dytyna.info/
 (голосов: 0)
Комментарии (1) Напечатать
#1 написал: (9 февраля 2012 10:17)
Осторожно прививки!
Любые привики есть причиной далнейших "алергий" и частых разнообразных заболеваний детей, да и в хронических заболеваний у взрослых.
Во вемя "привики" в организме поисходит "сбой" имунной системы и в дальнейшем организ человека реагирует неадекватно...
Вакцинация - это фарм бизнес (как и впрочем все медицина работает на сверх прибыль фарм.компаний).
Пожелейте ели не себя, то хотя бы своих детей - не делайте из них инвалидов и хринических больных (хотя это на руку фарм.компаниям)...
[цитировать] ICQ: --
Добавление комментария
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
обновить если не виден код
Введите код: